سردخـــــانه چیست؟

به صورت کلی سردخانه عبارت است  از سیستمی  که  توانایی انجام سرد کردن  محفظه ای را نسبت به دمای محیط خود داشته.

سردخانه ها عمدتاً برای نگهداری کالایی استفاده می شوند و در صنایع  غذاییپزشکیپتروشیمینیروگاهی و … کاربرد دارد. یک سردخانه باید شامل تجهیزات سرد کننده و عایق باشد.

علم سرد کردن محیط یا جسمی را تبرید می گویند. تبرید عبارت است از جذب حرارت از یک سیال و دفع آن به سیال دیگرکه به واسطه سیال ماده ای را خنک می کنند. در کلیه سیستم ها ی برودتی ایجاد سرما  مستلزم جذب حرارت از موادی با درجه حرارت کمتر و خارج کردن این حرارت به محیطی با درجه حرارت بالاتر است.

سردخانه ها سیستم های کاری  متفاوتی دارند که به روزتین انها سیستم تبرید تراکمی  است که شامل  کندانسوراواپراتورعایق – ( ساندویچ پانل ) – کمپرسورشیر اختناق و لوازم جزئی  دیگر است.

تجهیزات سردخانه