G-J7L98RSWW3

کمپرسورهای رفت و برگشتی(سیلندر- پیستونی) :
این کمپرسورها انرژی خود را از نیروی برق تاًمین کرده و مراحل کارکرد آنها را می توان به موتور اتومبیل تشبیه کرد.

مرحله ۱ : در این مرحله کمپرسور با استفاده از انرژی الکتریکی و تبدیل آن به انرژی مکانیکی پیستون موجود در سیلند را به سمت پایین برده و همزمان با بازشدن سوپاپ های ورودی به کمپرسور عمل مکش را انجام داده و گاز کم فشار که از اواپراتور خارج می شود را وارد سیلندر می نماید.

مرحله ۲ : در این مرحله بابسته شدن سوپاپ های ورودی و بالا کشیدن سیلندر توسط کمپرسور فشرده شده و دارای فشار مطلوب می باشد.

مرحله ۳: در این مرحله سوپاپ خروجی باز می شود و گاز با فشار بالا به سمت کندانسور رانده می شود و این مراحل به صورت مداوم انجام می شوند.

کمپرسور