چیدمان محصولات در سالن سردخانه

درخصوص روش چیدن مواد غذایی درون سردخانه توجه به ‌نکات زیر ضروری است:

گردش هوای سردخانه

به‌منظور تامین گردش مناسب هوا فواصل زیر باید رعایت گردد:

  • فاصله جعبه ها و پالت ها و جدار‌ه‌های سالن نگهداری حداقل ۲۰ سانتی متر باشد.
  • فاصله بین پالت ها یا جعبه‌ها حداقل ۱۰ سانتی متر باشد.
  • فاصله پالت‌ها و سقف باید به‌گونه‌ای باشد که بالاترین سطح مواد غذایی پایین فن اواپراتور قرار گیرد. درصورت زیاد بودن ارتفاع سالن سردخانه حداکثر تعداد قفسه‌های روی هم چیده شده با توجه به‌خصوصیات قفسه‌ها و نوع کالاها، باید طوری باشد که هیچگونه خطر ریزش قفسه‌ها یا اشکال در جابجایی آنها به‌وجود نیاید.
سردخانه
لیفتراک
industrial-refrigeration

خالی گذاشتن زیر تجهیزات سرمازا  

زیر اواپراتور به‌دلایل زیر نباید کالایی چیده شود:

  • جلوگیری‌از ضایعات احتمالی ناشی‌از برفک زدایی
  • دسترسی آسان مسئول فنی به اواپراتور
  • امکان حرکت لیفتراک یا چرخ دستی

دسترسی آسان جهت کنترل کیفی کالای موجود در سردخانه  

به‌منظور دسترسی آسان جهت کنترل کیفیت و ماندگاری و حفظ ارزش غذایی و غیره باید راهروهایی پیش بینی گردد. برای این منظور دو روش پیشنهاد می‌شود.

  • یک راهرو به عرض ۷۰ سانتی متر در وسط سالن عمود بر راهروی ارتباطی خارج سالن و یک راهرو به عرض حداقل ۵۰ سانتی متر در عقب سالن.

درهرصورت نباید بیش‌از شش ردیف قفسه بدون راهرو کنار هم چیده شود.

  • بین هر دو ردیف باکس حداقل ۵۰ سانتی متر فاصله و یک راهرو با عرض حداقل ۵۰ سانتی متر نیز در انتهای سالن .

این روش برای مواد غذایی است که به بازدید مداوم و مکرر نیاز دارند.

خارج کردن کالا از سردخانه به ترتیب ورود

 این نوع چیدمان برنامه ریزی برای استفاده از مواد غذایی است که زودتر وارد سردخانه شده‌اند و زمان بیشتری را داخل سردخانه سپری کرده‌اند. این روش چیدمان باعث می‌شود تا کیفیت مواد خارج شده از سردخانه یکنواخت‌تر شده و همواره مواد تازه و  با کیفیت به مصرف برسد. برای امکان خروج کالا به‌ترتیبی که وارد شده باید راهرویی درمقابل درب ورودی سالن منظور نمود که عرض آن با توجه به حرکت لیفت تراک یا چرخ دستی حداقل ۲۲۰ سانتیمتر باشد.

برای نگهداری محصولات در سردخانه ها موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، آئين كار روش چيدن كالا در سردخانه مواد غذايي را به وسيله كميسيون فني مربوطه تهيه و تدوين کرده است که باید هر سردخانه با توجه به محصولی که در سردخانه نگهداری می کند آن را رعایت کند.

آئين كار روش چيدن كالا در سردخانه مواد غذائي كه به وسيله كميسيون فني مربوطه تهيه و تدوين شده و در يكصد و بيست و پنجمين كميته ملي آئين كار كشاورزي و مواد غذائي مورخ 1372/9/21 مورد تأييد قرار گرفته , اينك به استناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاحي قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن‏ماه1371 به عنوان آئين كار رسمي ايران منتشر مي‏گردد .

سردخانه بالای صفر

 براي حفظ همگامی و هماهنگی با پيشرفتهای ملی و جهانی در زمينه صنايع و علوم , آئين كارهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادی كه براي اصلاح يا تكميل اين آئين كارها برسد در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد. بنابراين براي مراجعه به آئين كارهای ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استفاده نمود. در تهيه و تدوين اين استانداردها سعی شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهای جامعه حتي‌‏المقدور بين اين آئين كار و آئين كار كشورهای صنعتی و پيشرفته هماهنگی ايجاد شود. لذا با بررسی امكانات و مهارتهای موجود و اجراي آزمايشهای لازم اين آئين كار با استفاده از منابع زير تهيه گرديده است :

 REFRIGERATING AND , AMERICAN SOCIETY OF HEATING-  1982 HAND BOOK (ASHREA) APPLICATION AIR CONDITIONING ENGINEERS

 – .(R.I.I) INTERNATIONAL INSTITUTE OF REFRIGERATION – RECOMMENDATIONS FOR CHILLED STORAGE OF PERISHABLE 1979 PRODUCE

 RECOMMENDATIONS FOR THE PROCESSING AND .R.I.I – (.RD 3rd EDITION)) 1986 PARIS – HANDLING OF FROZEN FOOS